-00-

-01-

Who is Responsible?

by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda

     You may wish to think that your sorrows and miseries are caused by a family curse handed down from one generation to another. Or perhaps they arise because of some sin performed by a distant ancestor who has now returned from the grave to torment you. Or maybe your sorrows are created by God, or the Devil.

     Yet, have you considered for a moment that the cause may really lie with - yourself! Yes, yourself! You have caused your own failure, hardship, and unhappiness. But is it not convenient - "human nature" you might say - to place the blame on others, rather than seeing yourself as being responsible for them?

     Often when a man is forced to see his own

Trách Nhiệm Thuộc Về Bạn

by T. T. Thích Trí Chon

     Bạn có thể muốn nghĩ rằng những lo buồn và khổ đau của bạn là do tai họa của gia đình truyền kiếp từ đời nọ qua đời kia. Hay có thể những sự khổ ấy phát sinh ra vì tội lỗi do ông bà ngày xưa đã gây ra, giờ đây từ mộ phần chúng trở về để làm khổ bạn. Hoặc có thể nỗi khổ đau của bạn được tạo nên bởi Thần Linh hay Ma Quỷ

     Nhưng có khi nào trong giây lát bạn xét nghĩ rằ nguyên nhân có thể thực sự nằm ở bạn? Đúng vậy, chính bạn! Bạn đã tạo ra sự thất bại, khó khăn và điều bất hạnh của bạn. Nhưng phải chăng bạn có thể nói, vì "bản tính con người" không thích nhận lỗi về mình, nên họ đã dồn sự than trách vào kẻ khác hơn là tự mình chịu trách nhiệm về các điều (sai quấy) ấy?

     Con người khi phải đương đầu với những